Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Trình tự xét nghiệm đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

Trả lời: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ xem xét theo trình tự tổng quát sau:

 

- Xét nghiệm hình thức: là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn để từ đó đưa ra kết luận đơn có hợp lệ không. Đối với những đơn hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn. Còn đối với những đơn bị coi là không hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn, trong đó có nêu rõ lý do.

 

Thời gian xét nghiệm hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một tháng tính từ ngày nộp đơn.

 

- Công bố đơn hợp lệ: Tất cả đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được chấp nhận hợp lệ đều được công bố trên Công báo SHCN (tập A) do Cục sở hữu trí tuệ ấn hành hàng tháng. Đơn được công bố trong tháng thứ 2 tính từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

 

- Xét nghiệm nội dung: Các đơn đăng ký đã công bố đều được xét nghiệm nội dung để đánh giá khả năng được bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp theo các tiêu chuẩn bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ.

 

Thời hạn xét nghiệm nội dung là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. Trong quá trình xét nghiệm nội dung, Cục sở hữu trí tuệ phải xem xét ý kiến của người thứ 3 (nếu có) về việc ủng hộ hay phản đối việc cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Kết quả xét nghiệm nội dung đơn được thông báo cho người nộp đơn, trong đó chỉ rõ kiểu dáng công nghiệp có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ hay không. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, trong thông báo kết quả xét nghiệm nội dung, Cục sở hữu trí tuệ yêu cầu người nộp đơn nộp lệ phí cấp bằng, lệ phí đăng bạ và lệ phí công bố quyết định cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

 

đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Đối với những kiểu dáng công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và người nộp đơn đã nộp các khoản lệ phí theo quy định, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ghi nhận kiểu dáng công nghiệp, chủ kiểu dáng công nghiệp và tác giả kiểu dáng công nghiệp vào sổ đăng ký quốc gia và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho người nộp đơn.

 

- Công bố quyết định cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã cấp được công bố trên công báo SHCN (tập B) do Cục sở hữu trí tuệ ấn hành định kỳ hàng tháng. Quyết định cấp Bằng được công bố trong tháng thứ 2 kể từ ngày ra quyết định.

 

(Nguồn: KH&PT)

           

 

Một số dịch vụ khác:

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare